studia online

Studiowanie na uczelni wyższej kojarzy się nam z reguły z widokiem rozległych sal wykładowych, laboratoriami, akademikami. Życie studenckie to czas nauki do kolokwiów, wkuwania podczas sesji egzaminacyjnych, ale i zabawy w klubach studenckich, mieszkanie w wielkim mieście z dala od rodziny.

Odległość uczelni od miejsca zamieszkania została znacznie skrócona dzięki powstawaniu nowych uczelni lub filii już istniejących szkół wyższych w miastach prowincjonalnych. Wielkie miasta straciły monopol na kształcenie wyższe, a większa liczba studentów może kontynuować naukę po szkole ponadpodstawowej nie opuszczając domu rodzinnego.
Jeszcze większego skrócenia dystansu, rewolucyjnego wręcz, dokonują studia realizowane przez Internet.

Online można skończyć prawie każdy kierunek studiów

Z systemu e-learning nie mogą korzystać jedynie przyszli lekarze, weterynarze, inżynierowie niektórych specjalności politechnicznych czy z uniwersytetów przyrodniczych. Wszystkie kierunki studiów wymagające dużej liczby godzin zajęć ćwiczeniowych w laboratoriach są na razie z systemu wyłączone.

Studiowanie przez Internet to wygodna forma kształcenia, z której mogą skorzystać osoby pracujące, wychowujące dzieci, chorzy ze znacznym ograniczeniem funkcjonowania narządów ruchu i wszyscy inni, którzy z jakiegoś powodu nie mogą lub nie chcą opuszczać domu. Ta forma studiów jest przez to tańsza, bo nie trzeba ponosić kosztów przejazdu na studia i pobytu w ośrodku akademickim przez czas nauki.

studia podyplomowe online

W przypadku podejmowania nauki w uczelniach pobierających opłatę za czesne, studia online są również znacznie tańsze od prowadzonych tradycyjnymi metodami w siedzibie uczelni.
Dla potrzeb prawidłowego przebiegu procesu studiowania uczelnie uruchamiają platformy e-learningowe. Te nowoczesne techniki informacyjne pozwalają studentom na uczenie się w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie. Można łączyć się z uczelnią przez całą dobę. Wystarczy tablet, komputer, telefon z dostępem do Internetu aby skorzystać z biblioteki czy materiałów dydaktycznych przygotowanych przez prowadzących zajęcia.

Za pomocą platformy przesyła się wszystkie prace kontrolne, robi zaliczenia. Każdy studiujący ma swojego opiekuna. Taki e-opiekun udziela wszelkich informacji o uczelni, koordynuje proces nauki, reprezentuje interesy studenta wobec uczelni. Opiekun naukowy jest konsultantem, który zawsze służy pomocą, jeśli takiej student potrzebuje.
Za pośrednictwem sieci Internet można skończyć studia I stopnia (licencjat), II stopnia (magisterskie) a nawet doktorskie. Jednak najczęściej poszukiwane są studia podyplomowe, które nadają lub zmieniają kwalifikacje zawodowe.

Studia podyplomowe online mają program zgodny ze wszystkimi standardami i wymogami zawartymi w przepisach regulujących organizację kształcenia na tym poziomie. Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wzorem ustalonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo ukończenia studiów zawiera spis przedmiotów wraz z ilością godzin zajęć a nadawany wraz z nim certyfikat potwierdza nabycie określonych kwalifikacji. Na obydwu dokumentach nie ma informacji o tym, że studia ukończono w systemie internetowym i nie różnią się one od tych, które otrzymują absolwenci studiów podyplomowych wieczorowych czy niestacjonarnych.

W przypadku, gdy studia podyplomowe online związane są z uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania określonego zawodu wymagającego praktyk, przybierają one wówczas formę studiów hybrydowych. Jest to połączenie metody tradycyjnej z nowoczesną. Online student zalicza tę część programu, którą można określić jako teoretyczną. Tradycyjnie musi odbyć praktyki zawodowe. Dla przykładu osoba chcąca zostać nauczycielem musi posiadać tak zwane kwalifikacje pedagogiczne.

studia podyplomowe

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznie 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela stanowi, że kandydat do zawodu musi odbyć 30 godzin praktyk w zakresie umiejętności psychologiczno-pedagogicznych oraz 120 godzin praktyk dydaktycznych (prowadzenie zajęć lekcyjnych). Tak więc aby uzyskać kwalifikacje nauczycielskie trzeba mieć potwierdzoną przez dyrektora placówki oświatowej praktykę pedagogiczną w łącznym wymiarze 150 godzin. Student sam wybiera miejsce praktyki, więc jest to dla niego również duże ułatwienie, bo może praktykować w swoim miejscu zamieszkania.

Jeśli kierunek studiów nie wymaga zajęć praktycznych możliwy jest scenariusz, w którym student i wykładowca nigdy się nie spotkają w świecie realnym, studiujący nigdy nie wejdzie do budynku uczelni, a nawet świadectwo czy dyplom potwierdzający ukończenie studiów zostanie mu dostarczony do domu pocztą.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here