Aplikacja radcowska

Absolwenci polskich studiów prawniczych, chcący świadczyć profesjonalną pomoc prawną, często decydują się na odbycie aplikacji radcowskiej, która umożliwia uzyskanie uprawnień wykonywania zawodu radcy prawnego. Czym jednak jest i na jakich warunkach odbywa się taka aplikacja?

Aplikacja radcowska

Aplikacja jest praktyką prawnika, przygotowującą go do świadczenia pomocy prawnej zainteresowanym podmiotom. W tym czasie aplikant zapoznaje się z całokształtem zawodu jaki wykonuje radca prawny oraz przygotowuje się do samodzielnej pracy na tym stanowisku.Wartym podkreślenia jest, iż ustawa o radcach prawnych ustanowiła szereg wyjątków od wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i złożenia egzaminu (zwolnione są m.in osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, sędziowie, prokuratorzy, notariusze, komornicy, adwokaci), a zatem odbycie aplikacji jest tylko jedną z dróg do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Wymogi wstępne

Aplikantem radcowskim może zostać osoba posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która skończyła wyższe studia prawnicze w Polsce lub w oficjalnie w Polsce uznane za równorzędne, nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, a także jest nieskazitelnego charakteru i dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu jako radca prawny.Warunkiem koniecznym do przyjęcia na aplikację jest pomyślne zdanie egzaminu konkursowego, którego tryb i zasady określa ustawa. Na 150 testowych pytań, przyszły radca prawny powinien udzielić przynajmniej 100 prawidłowych odpowiedzi.

Odbywanie aplikacji

Aplikacja radcowska jest odpłatna, a stawka (określona normatywnie) wynosi czterokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę rocznie. Okręgowa rada radców prawnych może jednak zwolnić aplikanta od ponoszenia opłaty w całości lub części albo rozłożyć obowiązek uiszczenia należności na raty, niwelując dyskryminację ekonomiczną w dostępie do zawodu radcy prawnego.Po półrocznej praktyce, aplikanci mają prawo występować przed sądami, organami ścigania i organami administracji publicznej z wyłączeniem ustawowo wskazanych organów, tj. Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym i Trybunałem Stanu. Na aplikację składają się również zajęcia teoretyczne oraz praktyka w sądach i prokuraturze.

Aplikację kończy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl

[Głosów:1    Średnia:1/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here